Violència masclista (SARA)

Es tracta d’un servei ambulatori d’àmbit ciutat i de titularitat municipal que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També proporciona assessorament al personal professional i les persones de l’entorn de les víctimes.

Contactes, telèfons i horaris en aquest enllaç

https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara